Hội Nông dân huyện Lục Ngạn sẵn sàng cho đại hội điểm

quantri gửi vào T5, 2018-05-03 09:52

Là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào 2 ngày 23 và 24/4, thời điểm này Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Một số công tác chuẩn bị  phục vụ cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và hội viên nông dân, đại hội sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lục Ngạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã cơ bản hoàn thành, đã chuẩn bị xong dự thảo báo cáo công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm vụ 2018 – 2023, các đề án Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch, đặc biệt là đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở. Để đại hội đại biểu cấp huyện thành công tốt đẹp, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Lục Ngạn đã họp rút kinh nghiệm, khắc phục một số tồn tại, hạn chế từ đại hội cấp cơ sở. Qua đó, có hướng khắc phục để tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện. Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Ngạn cho biết thêm: “Để các đại hội thực sự đổi mới từ công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, đến trang trí, kịch bản đại hội. Ngay từ đầu năm 2018, Hội Nông dân huyện đã tổ chức cho các cơ sở hội ký cam kết và giao ước thi đua, trong đó nội dung quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân. Đây cũng là nội dung quan trọng mà Hội Nông dân huyện đăng ký với Thường trực Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2018. Đồng thời, Hội Nông dân huyện tham mưu với Huyện ủy ra Thông tri về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023” và tham mưu với UBND huyện ra công văn thực hiện thông tri của Huyện ủy. Tiếp đó, Huyện hội thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện; phân công các đồng chí thường trực, thường vụ trực tiếp phụ trách các cụm xã. Trước khi vào đại hội, Thường trực Hội Nông dân huyện về các xã cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở duyệt cơ cấu nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã; công tác chuẩn bị văn kiện; trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; cơ sở vật chất phục vụ đại hội... để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

 

Đến nay, 30/30 xã, thị trấn ở Lục Ngạn đã tổ chức xong đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở. Theo đánh giá, việc tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở bảo đảm đúng nguyên tắc, hướng dẫn của cấp trên, công tác chuẩn bị nội dung văn kiện ngắn gọn, xúc tích, nhân sự Ban chấp hành khoá mới bảo đảm sự thống nhất giữa đảng uỷ cơ sở và tổ chức hội cấp trên, công tác trang trí khánh tiết chu đáo, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân. Trong tổ chức đại hội việc giới thiệu nhân sự vào Ban chấp hành khoá mới đảm bảo chặt chẽ, dân chủ và đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, chính trị, đạo đức, phong cách, trình độ và năng lực công tác được cán bộ, hội viên đồng thuận, tín nhiệm cao.

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lục Ngạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong bối cảnh đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong huyện đang ra sức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Tin tưởng rằng với truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, sự chuẩn bị chu đáo của các cấp hội nông dân trong toàn huyện. Đại hội đại biểu Hội nông dân  huyện Lục Ngạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Quỳnh Nga