Đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện giao ban với Phòng dân tộc huyện

quantri gửi vào T6, 2018-09-14 16:59

Ngày 14/9, Đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trị hội nghị giao ban giữa Thường trực UBND huyện với Phòng Dân tộc để đánh giá công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

 

Đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc giao ban với Phòng Dân tộc.

 

9 tháng đầu năm, công tác dân tộc trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Trong đó, cở sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả Chương trình 135, cùng một số chương trình MTQG về công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

 

Bên cạnh đó, công tác dân tộc trên địa bàn còn một số hạn chế, và khó khăn, như: Một số chương trình chính sách triển khai chậm; Đầu tư nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng hạn chế, chưa tập trung mạnh cho lĩnh vực phát triển sản xuất; Công tác phối hợp giữa Phòng Dân tộc đối với các ngành, các cấp chưa thường xuyên, thiếu chủ động tìm giải pháp; Tình hình khai thác lâm khoáng sản, phá rừng trái phép vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp ở một số nơi...

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị từ nay đến cuối năm Phòng Dân tộc huyện phối hợp với cơ quan, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các chương trình, chính sách, đề án, dự án còn bất cập, đồng thời tích cực tham mưu với UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, xử lý và tập trung thực hiện hiệu quả đề ra; Tăng cường nắm bắt tình hình đời sống, nguyện vọng, sản xuất, an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời, phối hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, tăng cường phối hợp thực tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội, đoàn thể, người có uy tín và nhân dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội./.

 

Phương Thảo