Lục Ngạn: Tập huấn kiến thức sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP cho gần 1.300 người dân ở vùng khó khăn

quantri gửi vào T4, 2018-08-22 14:38

Phòng Dân tộc huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Lục Ngạn vừa tổ chức 16 lớp tập huấn cho gần 1.300 lượt người ở các xã đặc biệt khó khăn và xã có thôn đặc biệt khó khăn về nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Cán bộ khuyến nông phổ biến kiến thức chăm sóc cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Quý Sơn

 

Tham gia các lớp tập huấn này, người dân được phổ biến kiến thức khoa học về sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP; được cấp phát tài liệu nghiên cứu và hỗ trợ tiền ăn 80 nghìn đồng/người/ngày. Qua đó, nhằm giúp cho người dân ở sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn nắm được kiến thức khoa học, áp dụng vào trồng, chăm sóc một số loại cây ăn quả có múi như bưởi, cam theo tiêu chuẩn VietGAP hiệu quả./.

 

Đức Thọ