Hội Nông dân huyện: Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2018

quantri gửi vào T2, 2018-08-06 16:14

Ngày 6/8, Hội Nông dân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2018 cho trên 200 đồng chí là Ủy viên ban chấp hành Hội nông dân cơ sở 30 xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề lý luận chính trị về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp; Thực trạng sản xuất nông nghiệp hiện nay; Sự cần thiết của liên kết sản xuất, liên kết chuỗi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp; Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội nông dân cơ sở…

 

Chương trình tập huấn là dịp để các học viên nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, nắm bắt những kỹ năng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào nông dân; vận dụng thực tiễn vào công tác tuyên truyền và vận động hội viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân ở cơ sở. Cạnh đó, củng cố lập trường tư tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, hội viên cơ sở vào những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hội Nông dân ở cơ sở vững mạnh./.

 

Phương Thảo