Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

quantri gửi vào T3, 2018-07-17 15:00

Từ ngày 16/7 đến ngày 25/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 100 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Hơn 100 đảng viên mới tham gia lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị.

 

Các đảng viên mới sẽ được học tập, quán triệt các nội dung về những vấn đề cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác- Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của Đảng viên. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu học tập các chuyên đề kiến thức cơ bản về dân số, giới tính, Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

 

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới, các đảng viên mới được kết nạp sẽ xây dựng được kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam./.

 

Hoàng Phượng