Tỷ lệ đăng ký các danh hiệu văn hóa tăng cao so với năm trước

quantri gửi vào T4, 2018-04-11 10:29

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Lục Ngạn vừa hoàn thành tổng hợp đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

 

 Đồng chí Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch UND huyện -

Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện

tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Cầu Cao xã Quý Sơn

tại Ngày hội đoàn kết toàn dân năm 2017

 

Theo đó năm nay toàn huyện phấn đấu có 48.071/53.536 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, chiếm 89,2%, tăng 4,88% so với năm 2017; Có 341/380 làng, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn “Làng văn hoá”, “Khu phố văn hóa”, chiếm 87,8%, tăng 17,76% so với năm 2017; 238/238 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, chiếm 100%; Duy trì 09 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Bên cạnh đó Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 1- 2 mô hình điểm làng văn hoá.

 

Để thực hiện tốt nội dung trên, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung và giá trị to lớn của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phong trào; Đưa phong trào đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực; Phát hiện, biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn./.

 

Quang Huấn