PHƯỢNG SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH

quantri gửi vào T2, 2018-02-05 14:32

Ngày 01/02, UBND xã Phượng Sơn tổ chức tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Đồng chí Thân Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Sơn khen thưởng cho các cá nhân

có thành tích trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2017

 

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể xã hội và sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong xã nên tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn xã cơ bản ổn định. Trong đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Ban chỉ huy Quân sự và Ban Công an xã đã thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ công tác quốc phòng- an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng- an ninh.

 

Năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt công tác huấn luyện, trực ban sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; thường xuyên quan tâm công tác giải quyêt chế độ chính sách, đã xét duyệt 90 bộ hồ sơ theo Quyết định 62 và Quyết định 49 của Chính phủ. Ban Công an tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” cùng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự, giải quyết tốt những vướng mắc ở địa phương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Phương sơn đã khen thưởng cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2017.

Bùi Được - Nguyễn Yến