Lục Ngạn: giá trị sản xuất đạt trên 98 triệu đồng/1ha

quantri gửi vào T4, 2017-12-20 15:35

Năm 2017, huyện Lục Ngạn chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng giá trị sản xuất /1ha đất canh tác nông nghiệp của huyện Lục Ngạn đạt 98,88 triệu đồng, đạt 89,05% KH, tăng 2,52 triệu đồng so với năm 2016.

 

Người dân Lục Ngạn cho thu nhập cao từ cây ăn quả

 

Tổng giá trị thu nhập từ cây ăn quả đạt trên 3.140 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thu nhập từ Vải thiều đạt 2.204 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng so với năm 2016. Cây ăn  quả có múi đạt 738 tỷ đồng, thu nhập từ cây ăn quả khác đạt trên 100 tỷ đồng...

Nhờ khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhiều nông dân đã cho thu nhập cao từ cây ăn quả, bình quân thu nhập đầu người của huyện Lục Ngạn đạt 55,26 triệu đồng/người/năm.

Vũ Đoàn