Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp huyện tăng cường tổ chức  hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Cần kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; gắn kết chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả giữa công tác PBGDPL với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Phấn đấu từ năm 2022 đến năm 2025, số vụ việc hòa giải thành công đạt trên 85%; từ năm 2026 trở đi, tỷ lệ hòa giải thành công đạt từ 90% trở lên.

Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, thường xuyên, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, trọng điểm, nòng cốt để thực hiện có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tích cực, thường xuyên, gương mẫu tìm hiểu, thực hiện tốt pháp luật, coi đây là nhiệm vụ và là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thuyết phục quần chúng, thành viên trong gia đình về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật. Việc tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phải gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; công tác dân vận ở cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự; việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và các phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể, bảo đảm 100% người dân được phổ biến pháp luật; trong đó, chú trọng quan tâm đến các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù, vùng đồng bào dân tộc, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời các chính sách, văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, các vấn đề được xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, lợi dụng, kích động đưa tin không chính xác về các chủ trương, chính sách, pháp luật. Tăng cường thông tin các vụ việc vi phạm pháp luật nổi cộm, được dư luận quan tâm; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và kết quả xử lý của các cơ quan chức năng bằng hình thức phù hợp trong sinh hoạt Đảng hàng tháng để tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Thường xuyên đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phương thức PBGDPL bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng. Đổi mới công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân. Việc đưa nội dung pháp luật vào giảng dạy phải có chọn lọc, hệ thống, hiệu quả, thiết thực, từng bước xây dựng ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật đối với thế hệ trẻ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vài trò, hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội, các chuyên trang, chuyên mục trong công tác PBGDPL. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác PBGDPL.

Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoạt động phối hợp của các ngành ủy viên hội đồng phối hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ, giới thiệu văn bản pháp luật mới, cung cấp, hỗ trợ tài liệu tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL. Huy động, phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, luật gia, những người công tác trong lĩnh vực pháp luật, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người am hiểu pháp luật và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia vào công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và người dân trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ hòa giải viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình điểm, cá nhân điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở. Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác dân vận và xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cộng đồng dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ, các cơ quan có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở.

 

Vũ Đoàn

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.