Lục Ngạn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng địa phương

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quản điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nội dung trọng tâm, thời gian qua, huyện Lục Ngạn đã chủ động tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ nhăm góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và quân chúng dân nhân địa phương.

 

Ban CHQS huyện trao giải cho các tuyên truyền viên giỏi

 

Trong đó, huyện đã tập trung tuyên truyền, kết hợp quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện tốt việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, nhằm làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quốc phòng địa phương rộng rãi cho các đối tượng. Bằng nhiều hình thức cụ thể như, từ năm 2009 đến nay, Lục Ngạn đã tổ chức hơn 800 buổi tuyên truyền về Luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và pháp luật dự bị động viên cho các đối tượng công dân trên địa bàn; Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền được trên 2.750 tin, bài về quốc phòng và công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài huyện xây dựng chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Cùng đó, tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đứng trước những vận hội, thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn lật đổ, v.v. Bối cảnh đó, đặt ra cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh những nội dung, yêu cầu mới, rất cao. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; trong đó, tập trung làm tốt những nội dung chủ yếu sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Thường xuyên quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân; Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Thông qua các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, đến nay cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhận thực sâu sắc về ý nghĩa quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời thấy rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng địa phương. Do đó trong 10 năm trở lại đây, huyện Lục Ngạn đã không ngừng phát triển về kinh tế  - xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Nguyễn Hoàng

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.