Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo 1/8 Ngành Tuyên giáo Lục Ngạn không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện

Cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong suốt 90 năm qua, công tác Tuyên giáo Lục Ngạn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đến với đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của cách mạng ở mỗi thời kỳ lịch sử.

 Đồng chí Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Tuyên (thứ 2 từ trái sang) giáo kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Phong Vân

 

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin thời sự được tăng cường, kịp thời định hướng tuyên truyền và dư luận xã hội. Hệ thống tuyên giáo luôn xác định đúng, trúng các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, ngay từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện. Công tác tham mưu luôn kịp thời, chủ động, đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, tập trung vào các nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá các mô hình tiêu biểu và thực hiện kế hoạch giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh, có cách làm mới hiệu quả.

Công tác nắm tư tưởng, dư luận xã hội luôn chủ động, kịp thời; trong đó tập trung tham mưu với cấp ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tư tưởng và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dư luận xã hội. Công tác khoa giáo, văn hóa- văn nghệ và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp đạt nhiều kết quả. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bài bản, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt, đã phát động, tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới”. Các địa phương, đơn vị quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống chính trị- kinh tế của huyện, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Nhất là tác động nhiều chiều của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự chống phá của các thế lực thù địch; tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19...

Để hoàn thành nhiệm vụ, ngành tuyên giáo của huyện cần chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các chủ trương, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới sâu rộng công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp, nhất là cấp ủy viên khóa mới và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở. Quan tâm giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. 

Thường xuyên làm tốt công tác nắm tư tưởng, tâm trạng nhân dân, dư luận xã hội; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Không ngừng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành tuyên giáo huyện Lục Ngạn quyết tâm vượt khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

 

PV

 

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.